Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Yacon Oet Twente is een handelsnaam van KW Groep B.V., welke is ingeschreven bij de KvK onder nummer 06079986 en BTW nr NL804758104B01.
Adres: Oude Rietmolenweg 28, 7482 NN Haaksbergen
Telefoon: 0625267352

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Yacon Oet Twente voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Yacon Oet Twente voor de uitvoering van overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Yacon Oet Twente erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Yacon Oet Twente.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden Yacon Oet Twente eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Yacon Oet Twente of een door Yacon Oet Twente verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Yacon Oet Twente en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Yacon Oet Twente gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Yacon Oet Twente kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De prijzen van Yacon Oet Twente zijn sterk onderhevig aan de grondstofprijswijzigingen van biologische agrarische producten in Nederland. Schommelingen in deze marktprijzen kunnen derhalve periodiek leiden tot prijsverhogingen. Yacon Oet Twente heeft het recht om op deze gronden een prijsverhoging door te voeren, ook als de goederen reeds besteld zijn en de status “te leveren” of “backorder” hebben.

3.3 In geval van prijsverhoging tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en levering heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Dit recht vervalt 10 dagen nadat Yacon Oet Twente de prijsverhoging bij de afnemer kenbaar heeft gemaakt.

3.4 Het in artikel 3.2 genoemde is niet van toepassing indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. In het geval van consumenten geldt dat de bestelling wordt verzonden direct na ontvangst van de betaling. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Yacon Oet Twente verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Yacon Oet Twente bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Yacon Oet Twente zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Yacon Oet Twente geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Yacon Oet Twente opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Yacon Oet Twente zijn, waarna Yacon Oet Twente zal trachten om binnen 3 dagen levering te doen plaatsvinden. Bij alle producten geldt dat deze beperkt beschikbaar zijn. In de webwinkel zal de beschikbaarheid van de producten, bij de uitgebreide omschrijving, worden vermeld. Zodra de kwaliteit van de producten zijn goedgekeurd door Yacon Oet Twente worden deze pas naar de consumenten verzonden. Hierdoor kunnen langere levertijd dan 3 dagen voorkomen.

Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding

6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Yacon Oet Twente overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Yacon Oet Twente heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Yacon Oet Twente. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en kan enkel indien het product ongeopend is. Voor de yacon voedings- en pootknollen en de yacon plantjes geldt dat deze niet kunnen worden geretourneerd. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige twee zinnen, bevestigt Yacon Oet Twente na ontvangst en controle van de terugontvangen producten de ontbinding van de koop per ommegaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.2 Onverminderd de rechten van Yacon Oet Twente op basis van de wet is Yacon Oet Twente gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Yacon Oet Twente omstandigheden ter kennis komen die Yacon Oet Twente goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Yacon Oet Twente bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Yacon Oet Twente zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Yacon Oet Twente bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Yacon Oet Twente geen invloed heeft en die de levering van producten belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Yacon Oet Twente en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Yacon Oet Twente de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Yacon Oet Twente niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Yacon Oet Twente bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Yacon Oet Twente staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door Yacon Oet Twente, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Yacon Oet Twente deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan Yacon Oet Twente. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in ongeopende staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Yacon Oet Twente gegrond worden bevonden, zal Yacon Oet Twente naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Yacon Oet Twente en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Yacon Oet Twente) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Yacon Oet Twente gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Yacon Oet Twente voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5Yacon Oet Twente is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Yacon Oet Twente in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft geprepareerd en/of bewerkt of dit door derden heeft laten doen. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Yacon Oet Twente en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethodes te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Yacon Oet Twente en de verplichtingen van de afnemer jegens Yacon Oet Twente onmiddellijk opeisbaar.

9.3 Indien Yacon Oet Twente haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.4 Indien Yacon Oet Twente kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Yacon Oet Twente aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij Yacon Oet Twente zolang de afnemer de vorderingen van Yacon Oet Twente uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Yacon Oet Twente wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Yacon Oet Twente geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Yacon Oet Twente zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy

11.1 Yacon Oet Twente respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Yacon Oet Twente niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden. Yacon Oet Twente is echter wel gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven indien de wet dit vereist.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Yacon Oet Twente kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Yacon Oet Twente worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

11.3 Persoonsgegevens zullen op verzoek van de online bezoeker zo spoedig als mogelijk is worden verwijderd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yacon Oet Twente partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan vragen en/of klachten per email voorleggen aan Yacon Oet Twente. Emails naar info@yaconuittwente.nl worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer telefonisch op de hoogte gesteld van de duur van de vertraging. Klachten dienen te aller tijden te zijn voorzien van de naam, adres en woonplaats gegevens van de afnemer.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tiel. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op de website van Yacon Oet Twente zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.